Gratis forsendelse (€55+)
Gratis returnering
Bestilt før kl. 16.30 med levering samme dag

Indholdsfortegnelse:

Artikel   1 – Definitioner

Artikel   2 – Iværksætterens identitet

Artikel   3 – Anvendelighed

Artikel   4 – Tilbuddet

Artikel   5 – Aftalen

Artikel   6 – Fortrydelsesret

Artikel   7 – Forbrugerens forpligtelser i fortrydelsesperioden

Artikel   8 – Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger i forbindelse hermed

Artikel   9 – Iværksætterens forpligtelser i tilfælde af tilbagetrækning

Artikel 10 – Udelukkelse af fortrydelsesretten

Artikel 11 – Prisen

Artikel 12 – Opfyldelse og supplerende garanti

Artikel 13 – Levering og udførelse

Artikel 14 – Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klageprocedure

Artikel 17 – Tvister

Artikel 18 – Supplerende eller anderledes bestemmelser

Artikel 1 – Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

 1. Accessorisk aftale: en aftale, hvor forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og disse produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser leveres af den erhvervsdrivende eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og den erhvervsdrivende;
 2. Fortrydelsesfrist: Den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;
 3. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i forbindelse med sin handel, forretning, håndværk eller profession;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt indhold: data produceret og leveret i digital form;
 6. Kontrakt om løbende ydelser: en kontrakt om regelmæssig levering af varer, tjenesteydelser og/eller digitalt indhold i en bestemt periode;
 7. Holdbart datamedie: enhver anordning – herunder e-mail – der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er rettet personligt til ham, på en måde, der muliggør fremtidig konsultation eller brug i en periode, der passer til det formål, som oplysningerne er beregnet til, og som muliggør uændret reproduktion af de lagrede oplysninger;
 8. Fortrydelsesret: Forbrugerens mulighed for at fortryde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
 9. Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller fjerntjenester til forbrugere;
 10. Aftale på afstand: en aftale indgået mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system for fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenesteydelser, som til og med indgåelsen af aftalen gør eksklusiv eller fælles brug af en eller flere fjernkommunikationsteknikker;
 11. Modelfortrydelsesformular: den europæiske modelfortrydelsesformular, der er angivet i bilag I til disse vilkår og betingelser. Bilag I behøver ikke være tilgængeligt, hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret med hensyn til sin ordre;
 12. Teknologi til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og iværksætteren behøver at være sammen i samme rum på samme tid.

Artikel 2 – Iværksætterens identitet

Lille Barn
J.H.B. Koekkoekstraat 32
Hilversum
Holland

Telefonnummer: 035 7739429 |  man – lør 9:00 – 17:00

E-mailadres: info@18.156.67.193

Handelskammerets nummer: 78321492

Btw-identificatienummer: NL003319245B55

Artikel 3 – Anvendelighed

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernkontrakt, der er indgået mellem iværksætteren og forbrugerne.
 2. Inden fjernsalgsaftalen indgås, skal teksten til disse generelle vilkår og betingelser gøres tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal den erhvervsdrivende, inden aftalen om fjernsalg indgås, oplyse, hvordan de generelle vilkår og betingelser kan ses hos den erhvervsdrivende, og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendt gratis så hurtigt som muligt.
 3. Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkår og betingelser, uanset det foregående afsnit og inden fjernsalgsaftalen indgås, gøres tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den let kan gemmes af forbrugeren på en holdbar databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil det forud for indgåelsen af fjernsalgsaftalen blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan ses elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis.
 4. I tilfælde af at specifikke produkt- eller servicebetingelser gælder ud over disse generelle betingelser, gælder andet og tredje afsnit mutatis mutandis, og i tilfælde af modstridende betingelser kan forbrugeren altid stole på den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham.

Artikel 4 Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
 2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de produkter, det digitale indhold og/eller de tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren bruger billeder, er de en sand repræsentation af de produkter, tjenester og/eller det digitale indhold, der tilbydes. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.
 3. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accepten af tilbuddet.

Artikel 5 – Aftalen

 1. Med forbehold for bestemmelserne i stk. 4 er aftalen indgået på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de betingelser, der er fastsat deri.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, skal den erhvervsdrivende straks bekræfte modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren opløse aftalen.
 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, skal entreprenøren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger til dette formål.
 4. Iværksætteren kan – inden for lovens rammer – informere sig selv om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller anmodning eller at knytte særlige betingelser til udførelsen, mens han begrunder det.
 5. Den erhvervsdrivende sender forbrugeren følgende oplysninger, skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer, senest ved levering af produktet, tjenesten eller det digitale indhold:
 6. besøgsadressen på den erhvervsdrivendes virksomhed, som forbrugeren kan henvende sig til med klager;
 7. betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
 8. oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
 9. prisen inklusive alle afgifter på produktet, tjenesten eller det digitale indhold; hvor det er relevant, leveringsomkostningerne; og metoden til betaling, levering eller udførelse af fjernsalgsaftalen;
 10. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er på ubestemt tid;
 11. hvis forbrugeren har fortrydelsesret, modellen til fortrydelsesformularen.
 12. I tilfælde af en varighedstransaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Artikel 6 – Fortrydelsesret

 1. Forbrugere kan ophæve en aftale om køb af et produkt i løbet af en 14-dages fortrydelsesfrist uden at angive nogen grund. Den erhvervsdrivende kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsen, men må ikke tvinge forbrugeren til at oplyse årsagen.
 2. Fortrydelsesfristen i stk. 1 begynder dagen efter, at forbrugeren eller en af forbrugeren på forhånd udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller:
 3. hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme rækkefølge: den dag, hvor forbrugeren, eller en tredjepart udpeget af ham, modtog det sidste produkt. Den erhvervsdrivende kan, forudsat at han tydeligt har informeret forbrugeren om dette forud for bestillingsprocessen, afvise en bestilling af flere produkter med forskellige leveringstider.
 4. hvis leveringen af et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren, eller en tredjepart udpeget af ham, modtog den sidste forsendelse eller del;
 5. for aftaler om regelmæssig levering af produkter i en given periode: den dag, hvor forbrugeren, eller en tredjepart udpeget af ham, modtog det første produkt.

Artikel 7 Forbrugerens forpligtelser i fortrydelsesperioden

 1. I afkølingsperioden vil forbrugeren håndtere produktet og dets emballage med omtanke. Han må kun pakke produktet ud eller bruge det i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå dets art, egenskaber og funktion. Udgangspunktet her er, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet, som han ville have lov til i en butik.
 2. Forbrugeren er kun ansvarlig for værdiforringelse af produktet, der skyldes en måde at håndtere produktet på, der går ud over, hvad der er tilladt i stk. 1.
 3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis den erhvervsdrivende ikke har givet ham alle lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten før eller ved indgåelsen af aftalen.

Artikel 8 Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostninger i forbindelse hermed

 1. Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, skal han meddele dette inden for betænkningstiden ved at registrere returneringen på hjemmesiden. Produktionsproceduren for dette er beskrevet på: https://18.156.67.193/ruilen-en-retourneren/
 2. Så hurtigt som muligt, men inden for 7 dage fra dagen efter den meddelelse, der er nævnt i stk. 1, returnerer forbrugeren produktet eller afleverer det til (en autoriseret repræsentant for) iværksætteren. Det er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren selv har tilbudt at afhente produktet. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt returfristen, hvis han returnerer produktet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
 3. Forbrugeren returnerer produktet med alt leveret tilbehør, hvis det er rimeligt muligt i dets oprindelige stand og emballage, og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som operatøren har givet.
 4. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten ligger hos forbrugeren.
 5. Forbrugeren bærer de direkte omkostninger ved at returnere produktet. Hvis den erhvervsdrivende ikke har oplyst, at forbrugeren skal afholde disse omkostninger, eller hvis den erhvervsdrivende oplyser, at forbrugeren selv skal afholde omkostningerne, skal forbrugeren ikke afholde returneringsomkostningerne.
 6. Hvis forbrugeren fortryder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at udførelsen af tjenesteydelsen eller leveringen af gas, vand eller elektricitet, der ikke er gjort klar til salg i et begrænset volumen eller en bestemt mængde, påbegyndes i fortrydelsesperioden, skylder forbrugeren den erhvervsdrivende et beløb, der står i forhold til den del af forpligtelsen, som den erhvervsdrivende har opfyldt på fortrydelsestidspunktet, sammenlignet med den fulde opfyldelse af forpligtelsen.
 7. Forbrugeren bærer ingen omkostninger for udførelse af tjenesteydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, som ikke er gjort klar til salg i et begrænset volumen eller mængde, eller for at levere fjernvarme, hvis:
 8. den erhvervsdrivende ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesret, tilbagebetaling af omkostninger ved fortrydelse eller modellen for fortrydelsesformular, eller;
 9. forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om påbegyndelse af udførelsen af tjenesteydelsen eller levering af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme i afkølingsperioden.
 10. Forbrugeren bærer ingen omkostninger for hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium, hvis:
 11. han ikke forud for leveringen udtrykkeligt har indvilliget i at påbegynde opfyldelsen af kontrakten inden udløbet af fortrydelsesfristen;
 12. han ikke har anerkendt at have mistet sin fortrydelsesret, da han gav sit samtykke; eller
 13. iværksætteren har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.
 14. Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, vil alle yderligere kontrakter blive opsagt i henhold til loven.

Artikel 9 – Iværksætterens forpligtelser i tilfælde af tilbagetrækning

 1. Hvis den erhvervsdrivende muliggør forbrugerens meddelelse om fortrydelse ad elektronisk vej, skal han sende en bekræftelse på modtagelsen straks efter modtagelsen af denne meddelelse.
 2. Iværksætteren skal tilbagebetale alle betalinger foretaget af forbrugeren, herunder eventuelle leveringsomkostninger, som iværksætteren opkræver for det returnerede produkt, uden forsinkelse, men inden for 30 dage efter den dag, hvor forbrugeren underretter ham om tilbagetrækningen. Medmindre iværksætteren tilbyder selv at afhente produktet, kan han vente med at refundere, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren beviser, at han har returneret produktet, alt efter hvad der er først.
 3. Operatøren bruger det samme betalingsmiddel, som forbrugeren bruger til refusion, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Refusionen er gratis for forbrugeren.
 4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, behøver den erhvervsdrivende ikke at refundere de ekstra omkostninger for den dyrere metode.

Artikel 10 Udelukkelse af fortrydelsesretten

Den erhvervsdrivende kan udelukke følgende produkter og tjenester fra fortrydelsesretten, men kun hvis den erhvervsdrivende tydeligt har angivet dette, når han giver tilbuddet, eller i det mindste i god tid før aftalen indgås:

 1. Produkter eller tjenester, hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesperioden;
 2. Kontrakter indgået på en offentlig auktion. En offentlig auktion er en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og/eller tjenester udbydes af operatøren til forbrugere, der deltager eller får mulighed for at deltage personligt i auktionen under vejledning af en auktionarius, og hvor den vindende budgiver er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesterne;
 3. Serviceaftaler, efter fuld udførelse af servicen, men kun hvis:
 4. ydelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og
 5. forbrugeren har erklæret, at han mister sin fortrydelsesret, når den erhvervsdrivende har opfyldt aftalen fuldt ud;
 6. Pakkerejser som nævnt i artikel 7:500 i civilloven og kontrakter om passagertransport;
 7. Tjenesteydelseskontrakter om levering af indkvartering, hvis kontrakten indeholder en specifik dato eller periode for udførelse og ikke til boligformål, transport af varer, biludlejning og catering;
 8. Kontrakter vedrørende fritidsaktiviteter, hvis kontrakten fastsætter en bestemt dato eller periode for udførelsen heraf;
 9. Produkter, der er fremstillet efter forbrugernes specifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på grundlag af forbrugerens individuelle valg eller beslutning, eller som klart er beregnet til en bestemt person;
 10. Produkter, der fordærves hurtigt eller har en begrænset holdbarhed;
 11. Forseglede produkter, der ikke er egnede til returnering af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og hvis forsegling er blevet brudt efter levering;
 12. Produkter, som efter levering i sagens natur er uigenkaldeligt blandet med andre produkter;
 13. Alkoholiske drikkevarer, hvis pris blev aftalt på tidspunktet for kontraktens indgåelse, men hvis levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving på markedet, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
 14. Forseglede lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt efter levering;
 15. Aviser, magasiner eller tidsskrifter, undtagen abonnementer på dem;
 16. Levering af digitalt indhold på anden måde end på et håndgribeligt medium, men kun hvis:
 17. ydelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og
 18. forbrugeren har erklæret, at han derved mister sin fortrydelsesret.

Artikel 11 Prisen

 1. I løbet af den gyldighedsperiode, der er nævnt i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer på grund af ændringer i momssatser.
 2. Uanset det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenester, hvis priser er udsat for udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på, med variable priser. Der tages forbehold for udsving, og det faktum, at de angivne priser er målpriser, er angivet sammen med tilbuddet.
 3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de følger af lovbestemmelser eller bestemmelser.
 4. Prisstigninger fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis entreprenøren har fastsat det og:

a. de følger af lovbestemmelser eller bestemmelser; eller

b. forbrugeren er berettiget til at opsige aftalen fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.

 • De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter eller tjenester, inkluderer moms.

Artikel 12 Opfyldelse af kontrakten og supplerende garanti

 1. Iværksætteren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne overholder aftalen, de specifikationer, der er nævnt i tilbuddet, de rimelige krav til sundhed og / eller anvendelighed og de eksisterende lovbestemmelser og / eller regeringsbestemmelser på datoen for aftalens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer entreprenøren også, at produktet er egnet til andet end normal brug.
 2. En yderligere garanti fra iværksætteren, hans leverandør, producent eller importør begrænser aldrig de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren på grundlag af aftalen, hvis iværksætteren ikke har opfyldt sin del af aftalen.
 3. Supplerende garanti betyder ethvert tilsagn fra den erhvervsdrivende, dennes leverandør, importør eller producent, som giver forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad forbrugeren er juridisk forpligtet til at gøre, hvis han ikke har opfyldt sin del af aftalen.

Artikel 13 Levering og udførelse

 1. Iværksætteren vil udvise størst mulig omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af anmodninger om levering af tjenester.
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har gjort iværksætteren bekendt med.
 3. Med forbehold for det, der er angivet i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser, vil iværksætteren udføre accepterede ordrer med passende hastighed, men senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en anden leveringsperiode. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren blive underrettet senest 30 dage efter, at ordren blev afgivet. I dette tilfælde har forbrugeren ret til at ophæve kontrakten uden omkostninger og ret til eventuel erstatning.
 4. Efter opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit refunderer iværksætteren straks det beløb, som forbrugeren har betalt.
 5. Risikoen for skade og / eller tab af produkter hviler på iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en repræsentant, der tidligere er udpeget og gjort bekendt med iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 14 Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse

Opsigelse:

 1. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsubegrænset kontrakt, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, med forbehold for aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesperiode, der ikke overstiger en måned.
 2. Forbrugeren kan opsige en tidsbegrænset kontrakt, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser på et hvilket som helst tidspunkt mod slutningen af den tidsbegrænsede periode, underlagt aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesperiode, der ikke overstiger en måned.
 3. Forbrugeren kan ændre de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:
  1. ophøre til enhver tid og er ikke begrænset til ophør på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
  1. i det mindste afslutte dem på samme måde, som de blev indgået af ham;
  1. altid ophøre med samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Forlængelse:

 • En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
 • Uanset det foregående afsnit kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dag- eller ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges for en tidsbegrænset periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige denne fornyede aftale mod slutningen af forlængelsen med et varsel på højst en måned.
 • En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige den med et varsel på højst en måned. Opsigelsesvarslet er højst tre måneder, hvis kontrakten omfatter levering af dagblade, nyheds- og ugeaviser og magasiner regelmæssigt, men mindre end en gang om måneden.
 • En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dag- eller ugeblade og magasiner som introduktion (prøve- eller introduktionsabonnement) fortsættes ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

Varighed:

 • Hvis en kontrakt har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren efter et år opsige kontrakten til enhver tid med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og retfærdighed taler imod en opsigelse før udløbet af den aftalte varighed.

Artikel 15 Betaling

 1. Medmindre andet er fastsat i aftalen eller yderligere betingelser, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales senest 14 dage efter fortrydelsesfristens begyndelse eller, i mangel af en fortrydelsesfrist, senest 14 dage efter indgåelsen af aftalen. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, starter denne periode dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelsen på aftalen.
 2. Ved salg af produkter til forbrugere må de generelle vilkår og betingelser aldrig kræve, at forbrugerne betaler mere end 50 % forud. Hvis der er aftalt forudbetaling, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende vedrørende udførelsen af den respektive ordre eller tjenesteydelse(r), før den aftalte forudbetaling er foretaget.
 3. Forbrugeren har pligt til straks at rapportere unøjagtigheder i betalingsoplysninger, der er leveret eller nævnt til iværksætteren.
 4. Hvis forbrugeren ikke overholder sine betalingsforpligtelser til tiden, er han, efter at han er blevet informeret af iværksætteren om den forsinkede betaling, og iværksætteren har givet forbrugeren en periode på 14 dage til stadig at overholde sine betalingsforpligtelser, efter manglende betaling inden for denne 14-dages periode, forpligtet til at betale den lovbestemte rente på det stadig skyldige beløb, og iværksætteren er berettiget til at opkræve de udenretslige opkrævningsomkostninger, han har pådraget sig. Disse opkrævningsomkostninger udgør maksimalt: 15% af udestående beløb op til € 2.500; 10% af de næste € 2.500 og 5% af de næste € 5.000, med et minimum på € 40. Iværksætteren kan afvige fra de nævnte beløb og procentsatser til fordel for forbrugeren.

Artikel 16 Klageordning

 1. Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Klager over aftalens opfyldelse skal indgives til operatøren i fuld og klart beskrevet form inden for rimelig tid efter, at forbrugeren har konstateret manglerne.
 3. Klager indsendt til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, vil operatøren svare inden for 14-dages perioden med en meddelelse om modtagelse og en indikation af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. Under alle omstændigheder bør forbrugeren give iværksætteren 4 uger til at løse klagen efter gensidig aftale. Efter denne tidsperiode opstår der en tvist, som kan løses.

Artikel 17 Tvister

 1. Kontrakter mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser vedrører, er udelukkende underlagt hollandsk lov.

Artikel 18 Supplerende eller anderledes bestemmelser

Yderligere bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser, må ikke være til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer.